Të ardhurat nga taksat -10% për Covid – Giornale


Të ardhurat nga taksat bien, për shkak të masave të ndërmarra nga qeveria për të përballuar krizën e shkaktuar nga Coronavirus.

Në periudhën janar-maj 2020, të ardhurat tatimore të konstatuara në bazë të kriterit të kompetencës juridike arritën në 149,731 milion euro, duke shënuar një ulje prej 15.3 miliardë euro krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (-9.3%).

Ulja e konsiderueshme e të ardhurave, e cila filloi në prill, u theksua në maj (-27.1%) për shkak të efekteve të Dekret Ligjit të 8 Prillit 2020, nr. 23, i cili urdhëroi shtyrja e pagesave të taksave dhe kontributevei për personat që kryejnë veprimtari biznesi, arti ose profesioni, me vendbanim fiskal në zonat e prekura nga emergjenca.

Në veçanti, në muajin maj, taksat indirekte treguan një ndryshim të përgjithshëm negativ të barabartë me 7.46 miliardë euro (-35.4%) kryesisht i atribuohet rezultatit të TVSH-së në tregtinë e brendshme (-3,835 milion euro) , për shkak të përkeqësimit të përgjithshëm të situatës ekonomike dhe për shtyrjen e pagesave të TVSH-së për subjektet, me vendbanim fiskal në zonat e prekura nga emergjenca, me të ardhura dhe tarifa që nuk i kalojnë dy milion euro; taksat direkte regjistruan një rënie të përgjithshme prej 15%.

Taksat direkte arritën në 84 miliardë euro, me një rritje të lehtë prej 465 milion euro (+ 0.6%) krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Të ardhurat nga Irpef qëndruan në 74.55 miliardë euro (-2 , 9%). Rënia i atribuohet kryesisht trendit të mbajtjes së taksave në burim të të ardhurave të punonjësve të sektorit privat (-7.8%) dhe mbajtjes në burim të të ardhurave të punëtorëve të vetëpunësuar (-9.4%), ndërsa tatimet në burim të punonjësve të sektorit publik regjistroi një rritje prej 3.4%.

Taksat e tjera të drejtpërdrejta përfshijnë rritjen e taksës zëvendësuese mbi të ardhurat, si dhe mbajtjen në burim të interesit dhe të ardhurave të tjera kapitale (+751 milion euro), tatimin zëvendësues mbi fitimet kapitale dhe fitimet kapitale (+853 milion euro) të cilat pasqyrojnë performancën pozitive të tregjeve financiare në 2019 dhe tatimin zëvendësues të fondeve të pensionit (+1.13 miliardë euro), rritja e të cilave përcaktohet nga rezultatet pozitive të kthimeve mesatare të marra në 2019 nga llojet e ndryshme të skemave të pensioneve komplementare.

Taksat indirekte arritën në 65.64 miliardë euro dhe regjistruan një ndryshim negativ prej 15.77 miliardë euro (-19.4%). Ulja e konsiderueshme i atribuohet kryesisht rënies së TVSH-së (-9.3 milion euro e barabartë me -18.7%) dhe veçanërisht komponentit të tregtisë së brendshme (-7.9 miliardë euro i barabartë me -18.0%) , e cila u ndikua nga shtyrja e pagesave të TVSH-së sipas parashikimeve të përfshira në Dekret Ligjin 17 Mars 2020, n.18. Të ardhurat nga TVSH-ja në importe gjithashtu regjistruan një rënie prej 1.4 miliardë euro në periudhën (-24.0). Ndër taksat e tjera indirekte, kishte një rritje në taksën e sigurimit (+43 milion euro të barabartë me + 10.4%) dhe detyrimin e pullës (+178 milion euro të barabartë me + 5.9%), ndërsa taksa e regjistrimit tregon një rënie prej 596 milion euro (-29,4%). Të ardhurat në lidhje me “lojërat” arritën, në pesë muajt e parë të vitit 2020, në 3.8 miliardë euro (-2.7 miliardë euro, -41,4%).Source link

Share:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *