Pròtéstùésít nùk térhíqén. Pàvàrësísht sé Sàndër Lléshàj dhà dòréhéqjén, àtà jànë të révòltùàr ngà vràsjà é 25-vjéçàrít Klòdíàn Ràshà.

Qýtétàrët gjùàjnë mé séndé të fòrtà dréjt pòlícísë dhé bllòkòjnë rrùgët mé kòshàt é mbétùrínàvé.

Pòlícíà é kà pàtùr të véshtírë të ndjékë pàsí jànë shpërndàrë në grùpé të vòglà, ndërkòhë që kà dísà pérsònà të ndàlùàr.Nuk tërhiqen protestuesit, zhvendosen në ish-Bllok, priten me duartrokitje

Jànë pàmjé tròndítësé àtò që víjnë ngà Bùlévàrdí Dëshmòrët é Kòmbít në Tírànë, kù pòlícíà pò ùshtròn dhùnë bàrbàré ndàj kùjtdò pròtéstùésí.

Síç shíkòhét édhé në këtò pàmjé, pòlícíà kà rréthùàr një të rí të gjàkòsùr dhé pò gjùàn pà mëshírë ndàj tíj.

Jò vétëm kàq, pòr ndërsà í ríù í është dòrézùàr dhùnës së pòlícísë, një pòlíc tjétër vàzhdòn tà sùlmòjë mé spràj mé pípér.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here