Pas Asaj Që Ndodhi Big Mama/ Mevlani Flet Për Antonelën: Po Luan Si K…!!!


Antônelå Berishå êshtê njê ngå figuråt mê tê pêrfôlurå tê kêtij ediciôni tê Big Brôther ålbåniå. Kjô påsi nuk kå shkuår shumê kôhê qê ngå herå e fundit qê åntônelå ishte pjesê e njê ‘reålity-shôw’.

åjô njihet si njê ngå kônkurrentet mê zhurmuese tê ediciônit tê kåluår tê “Pêr’Puthen”

sipås Mevlån Shåbåjt, kônkurrenti i “Pêr’Puthen” i njôhur pêr trekêndêshin e dåshurisê me åntônelên dhe Ledjånên, åjô kêtê veti e kå

mårrê me veti edhe nê shtêpinê e “Vêllåit tê Mådh”

I pyetur nê njê emisiôn nê Shqipêri se si e sheh åntônelên brendå nê shtêpi, Mevlåni me njê fjålê preferôi tå quåjê “zhurmuese”, me pô tê njêjtin kåråkter qê kå shfåqur edhe nê “Pêr’Puthen”.

Share:

Author: ouralb_admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.