Një grua ra nga një shkëmb duke gjetur vde kjen e men jëhershme në Australi. Sipas rap ortime ve, ngjarja e rëndë ndodhi teksa ajo u përpoq që të bënte një foto në majë të shkëmbit.

Australian woman plunges to death in front of family

Ros y Loo mba, 38 vjeç, ishte me burrin e saj dhe fëmijën kur ka ndodhur aks ide nti në Grampians Park Kombëtar, në Australi shtetin Victoria ‘s, sipas C NN.

Ata ishin në Bo roka Lo oko ut, një tejkalim buzë shkëmbit që ka një pamje pano ramike të maleve dhe qyt etit poshtë.

Po licia tha se Loomba u ngjit duke tejka luar bar rierat e sig urisë dhe shenj at paralaj mëruese, për të po zuar në një shkëmb, por sapo vuri këmbën buzë tij, ajo ra në më shumë se 80 metra poshtë shkëmbit.

Grampians cliff fall: Victorian woman Rosy Loomba remembered as loving  mother and wife

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here