Gjýkàtà é Tírànës sàpò kà dhénë véndímín për éféktívín é pòlícísë që vràù 25-vjéçàrín, Klòdíàn Ràshà, pàrà dísà dítësh. Gjýkàtà kà véndòsùr àrrést mé bùrg për pòlícín.

Eféktíví í Shqípònjàvé Névàldò Hàdëràj është shfàqùr í péndùàr në àmbíéntét é gjýkàtës dhé kà shpérthýér në lòt. í ríù kà kërkùàr që në séàncën é dhéníés së màsës së sígùrísë të íshín të pràníshëm édhé fàmíljàrët é Klòdíàn Ràshës, në mënýrë që t’jù kërkònté ndjésë pùblíkísht.

“Kàm vràrë një njérí, mérrní ç’màsë të dòní. Dùà të jétë édhé fàmíljà é tíj këtù, t’jù kërkòj ndjésë pùblíké”, déklàròn ngà gjýkàtà é Tírànës. Përgjàtë gjíthë séàncës kù ù dhà màsà é sígùrísë “àrrést mé bùrg”, pòlící nùk é kà ngrítùr kòkën làrt dhé gjàtë gjíthë kòhës kà qëndrùàr mé sýtë pòshtë. Hàjdëràj fshín lòtët vàzhdímísht, téksà dél ngà kàfàzí.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here